Giảng dạy

CS 230 ― Học sâu
Star


Mạng nơ ron tích chập
  • • Các kiểu tầng, các siêu tham số của bộ lọc, các hàm kích hoạt
  • • Phát hiện vật thể, nhận diện và xác nhận gương mặt
  • • Neural style transfer, trúc sử dụng thủ thuật tính toán
Mạng nơ-ron hồi quy
  • • Vanishing/exploding gradient, GRU, LSTM, các biến thể của RNNs
  • • Word2vec, skip-gram, negative sampling, GloVe, attention model
  • • Hô hình ngôn ngữ, Tìm kiếm beam, Bleu score
Mẹo và thủ thuật
  • • Data augmentation, batch normalization, chính quy
  • • Khởi tạo Xavier, transfert learning, tốc độ học đáp ứng
  • • Overfitting batch nhỏ, gradient checking