Giảng dạy

CS 229 ― Học máy
Star


Cheatsheet


Học có giám sát
 • • Hàm mất mát, gradient descent, likelihood
 • • Các mô hình tuyến tính, máy vector hỗ trợ, generative learning
 • • Các phương thức cây và ensemble, k-NN, lý thuyết học
Học không có giám sát
 • • Tối đa hoá kì vọng, k-means, phân cụm phân cấp
 • • Các số liệu đánh giá phân cụm
 • • Phép phân tích thành phần chính, phân tích thành phần độc lập
Học sâu
 • • Kiến trúc, hàm kích hoạt, lan truyền ngược, dropout
 • • Tầng tích chập, chuẩn hoá, các loại cổng
 • • Tiến trình quyết định Markov, phương trình Bellman, Q-learning
Mẹo và thủ thuật
 • • Ma trận nhầm lẫn, chính xác, dự đoán, recall, F1, ROC
 • • Bình phương R, CP của Mallow, AIC, BIC
 • • Cross-validation, chuẩn hoá, đánh đổi bias/phương sai, phân tích lỗi

Refresher


Xác suất và thống kê
 • • Tiên đề của xác suất, hoán vị, định lí Bayes, sự kiện độc lập, xác suất có điều kiện
 • • Biến ngẫu nhiên, kì vọng, phương sai
 • • Định lý giới hạn trung tâm, ước lượng tham số
Đại số và vi tích phân
 • • Ma trận chính, phép nhân, chuyển vị, nghịch đảo, truy vết, định thức
 • • Giá trị riêng, vectơ riêng, chuẩn, gradien, Hessian
 • • Ma trận bán xác định dương, định lý phổ, phân tích giá trị suy biến