Khoa học máy tính


VIP cheatsheets cho CS 221
Trí tuệ nhân tạo
 • • Mô hình dựa trên phản xạ
 • • Mô hình dựa trên trạng thái
 • • Mô hình dựa trên biến
 • • Mô hình dựa trên logic
VIP cheatsheets cho CS 229
Học máy
 • • Học có và không giám sát
 • • Học sâu
 • • Một số mẹo trong học máy
 • • Xác suất, thống kê, đại số tuyến tính và vi tích phân
VIP cheatsheets cho CS 230
Học sâu
 • • Mạng nơ ron tích chập
 • • Mạng nơ ron hồi quy
 • • Một số mẹo trong học sâu

Kỹ thuật tính toán và toán học


VIP cheatsheets cho CME 102
Phương trình vi phân thường
 • • Phương trình vi phân thường bậc một và hai
 • • Đại số tuyến tính, vi tích phân và lượng giác
 • • Thủ thuật Matlab
VIP cheatsheets cho CME 106
Xác suất và thống kê
 • • Ý chính
 • • Bảng phân phối, câu hỏi thường gặp
 • • Thủ thuật Matlab