CS ۲۳۰ - یادگیری عمیق

راهنمای کوتاه شبکه‌های عصبی پیچشی
Star

متن اصلی از افشین عمیدی و شروین عمیدی
ترجمه شده توسط الیستر و احسان کرمانی. بازبینی شده توسط عرفان نوری.

نمای کلی

معماری یک CNN سنتی شبکه‌های عصبی مصنوعی پیچشی، که همچنین با عنوان CNN شناخته می شوند، یک نوع خاص از شبکه های عصبی هستند که عموما از لایه‌های زیر تشکیل شده‌اند:


لایه‌ی کانولوشنی و لایه‌ی ادغام می‌توانند به نسبت ابرفراسنج‌هایی که در بخش‌های بعدی بیان شده‌اند تنظیم و تعدیل شوند.


انواع لایه‌ها

لایه کانولوشنی (CONV) لایه کانولوشنی (CONV) از فیلترهایی استفاده می‌کند که عملیات کانولوشنی را در هنگام پویش ورودی $I$ به نسبت ابعادش، اجرا می‌کند. ابرفراسنج‌های آن شامل اندازه فیلتر $F$ و گام $S$ هستند. خروجی حاصل شده $O$ نگاشت ویژگی یا نگاشت فعال‌سازی نامیده می‌شود.


نکته: مرحله کانولوشنی همچنین می‌تواند به موارد یک بُعدی و سه بُعدی تعمیم داده شود.


لایه ادغام (POOL) لایه ادغام (POOL) یک عمل نمونه‌کاهی است، که معمولا بعد از یک لایه کانولوشنی اعمال می‌شود، که تا حدی منجر به ناوردایی مکانی می‌شود. به طور خاص، ادغام بیشینه و میانگین انواع خاص ادغام هستند که به ترتیب مقدار بیشینه و میانگین گرفته می‌شود.

نوع ادغام بیشینه ادغام میانگین
هدف هر عمل ادغام مقدار بیشینه‌ی نمای فعلی را انتخاب می‌کند هر عمل ادغام مقدار میانگینِ نمای فعلی را انتخاب می‌کند
نگاره
توضیحات • ویژگی‌های شناسایی شده را حفظ می‌کند
• اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد
• کاستن نگاشت ویژگی
• در (معماری) LeNet استفاده شده است

تمام‌متصل (FC) لایه‌ی تمام‌متصل (FC) بر روی یک ورودی مسطح به طوری ‌که هر ورودی به تمامی نورون‌ها متصل است، عمل می‌کند. در صورت وجود، لایه‌های FC معمولا در انتهای معماری‌های CNN یافت می‌شوند و می‌توان آن‌ها را برای بهینه‌سازی اهدافی مثل امتیازات کلاس به‌ کار برد.


ابرفراسنج‌های فیلتر

لایه کانولوشنی شامل فیلترهایی است که دانستن مفهوم نهفته در فراسنج‌های آن اهمیت دارد.

ابعاد یک فیلتر یک فیلتر به اندازه $F\times F$ اعمال شده بر روی یک ورودیِ حاوی $C$ کانال، یک توده $F \times F \times C$ است که (عملیات) پیچشی بر روی یک ورودی به اندازه $I \times I \times C$ اعمال می‌کند و یک نگاشت ویژگی خروجی (که همچنین نگاشت فعال‌سازی نامیده می‌شود) به اندازه $O \times O \times 1$ تولید می‌کند.


نکته: اعمال $K$ فیلتر به اندازه‌ی $F\times F$، منتج به یک نگاشت ویژگی خروجی به اندازه $O \times O \times K$ می‌شود.


گام در یک عملیات ادغام یا پیچشی، اندازه گام S به تعداد پیکسل‌هایی که پنجره بعد از هر عملیات جابه‌جا می‌شود، اشاره دارد.حاشیه‌ی صفر حاشیه‌ی صفر به فرآیند افزودن P صفر به هر طرف از کرانه‌های ورودی اشاره دارد. این مقدار می‌تواند به طور دستی مشخص شود یا به طور خودکار به سه روش زیر تعیین گردد:

نوع Valid Same Full
مقدار $P = 0$ $P_\text{start} = \Bigl\lfloor\frac{S \lceil\frac{I}{S}\rceil - I + F - S}{2}\Bigr\rfloor$
$P_\text{end} = \Bigl\lceil\frac{S \lceil\frac{I}{S}\rceil - I + F - S}{2}\Bigr\rceil$
$P_\text{start}\in[\![0,F-1]\!]$

$P_\text{end} = F-1$
نگاره Padding valid Padding same Padding full
هدف • فاقد حاشیه
• اگر ابعاد مطابقت ندارد آخرین کانولوشنی را رها کن
• (اعمال) حاشیه به طوری که اندازه نگاشت ویژگی $\Bigl\lceil\frac{I}{S}\Bigr\rceil$ باشد
• (محاسبه) اندازه خروجی به لحاظ ریاضیاتی آسان است
• همچنین حاشیه‌ی 'نیمه' نامیده می‌شود
• بالاترین حاشیه (اعمال می‌شود) به طوری که (عملیات) کانولوشنی انتهایی بر روی مرزهای ورودی اعمال می‌شود
• فیلتر ورودی را به صورت پکپارچه 'می‌پیماید'

تنظیم ابرفراسنج‌ها

سازش‌پذیری فراسنج در لایه کانولوشنی با ذکر $I$ به عنوان طول اندازه توده ورودی، $F$ طول فیلتر، $P$ میزان حاشیه‌ی صفر، $S$ گام، اندازه خروجی نگاشت ویژگی $O$ در امتداد ابعاد خواهد بود:

\[\boxed{O=\frac{I-F+P_\text{start} + P_\text{end}}{S}+1}\]

نکته: اغلب $P_\text{start} = P_\text{end} \triangleq P$ است، در این صورت $P_\text{start} + P_\text{end}$ را می‌توان با $2P$ در فرمول بالا جایگزین کرد.


درک پیچیدگی مدل برای برآورد پیچیدگی مدل، اغلب تعیین تعداد فراسنج‌هایی که معماری آن می‌تواند داشته باشد، مفید است. در یک لایه مفروض شبکه پیچشی عصبی این امر به صورت زیر انجام می‌شود:

CONV POOL FC
نگاره
اندازه ورودی $I \times I \times C$ $I \times I \times C$ $N_{\text{in}}$
اندازه خروجی $O \times O \times K$ $O \times O \times C$ $N_{\text{out}}$
تعداد فراسنج‌ها $(F \times F \times C + 1) \cdot K$ $0$ $(N_{\text{in}} + 1 ) \times N_{\text{out}}$
ملاحظات • یک پیش‌قدر به ازای هر فیلتر
• در بیشتر موارد $S < F$ است
• یک انتخاب رایج برای $K$، $2C$ است
• عملیات ادغام به صورت کانال‌به‌کانال انجام میشود
• در بیشتر موارد $S=F$ است
• ورودی مسطح شده است
• یک پیش‌قدر به ازای هر نورون
• تعداد نورون‌های FC فاقد محدودیت‌های ساختاری‌ست

ناحیه تاثیر ناحیه تاثیر در لایه $k$ محدوده‌ای از ورودی $R_k \times R_k$ است که هر پیکسلِ $k$اٌم نگاشت ویژگی می‌تواند 'ببیند'. با ذکر $F_j$ به عنوان اندازه فیلتر لایه $j$ و $S_i$ مقدار گام لایه $i$ و با این توافق که $S_0 = 1$ است، ناحیه تاثیر در لایه $k$ با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

\[\boxed{R_k = 1 + \sum_{j=1}^{k} (F_j - 1) \prod_{i=0}^{j-1} S_i}\]

در مثال زیر داریم، $F_1 = F_2 = 3$ و $S_1 = S_2 = 1$ که منتج به $R_2 = 1 + 2\cdot 1 + 2\cdot 1 = 5$ می‌شود.


توابع فعال‌سازی پرکاربرد

تابع یکسوساز خطی تابع یکسوساز خطی (ReLU) یک تابع فعال‌سازی g است که بر روی تمامی عناصر توده اعمال می‌شود. هدف آن ارائه (رفتار) غیرخطی به شبکه است. انواع آن در جدول زیر به‌صورت خلاصه آمده‌اند:

ReLU نشت‌دار ReLU ELU
$g(z)=\max(0,z)$ $g(z)=\max(\epsilon z,z)$
with $\epsilon\ll1$
$g(z)=\max(\alpha(e^z-1),z)$
with $\alpha\ll1$
ReLU Leaky ReLU ELU
• پیچیدگی‌های غیر خطی که از دیدگاه زیستی قابل تفسیر هستند • مسئله افول ReLU برای مقادیر منفی را مهار می‌کند • در تمامی نقاط مشتق‌پذیر است

بیشینه‌ی هموار مرحله بیشینه‌ی هموار را می‌توان به عنوان یک تابع لجستیکی تعمیم داده شده که یک بردار $x\in\mathbb{R}^n$ را از ورودی می‌گیرد و یک بردار خروجی احتمال $p\in\mathbb{R}^n$، به‌واسطه‌ی تابع بیشینه‌ی هموار در انتهای معماری، تولید می‌کند. این تابع به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

\[\boxed{p=\begin{pmatrix}p_1\\\vdots\\p_n\end{pmatrix}}\quad\textrm{where}\quad\boxed{p_i=\frac{e^{x_i}}{\displaystyle\sum_{j=1}^ne^{x_j}}}\]

شناسایی شیء

انواع مدل‌ سه نوع اصلی از الگوریتم‌های بازشناسایی وجود دارد، که ماهیت آنچه‌که شناسایی شده متفاوت است. این الگوریتم‌ها در جدول زیر توضیح داده شده‌اند:

دسته‌بندی تصویر دسته‌بندی با موقعیت‌یابی شناسایی
• یک عکس را دسته‌بندی می‌کند
• احتمال شیء را پیش‌بینی می‌کند
• یک شیء را در یک عکس شناسایی می‌کند
• احتمال یک شیء و موقعیت آن را پیش‌بینی میکند
• چندین شیء در یک عکس را شناسایی می‌کند
• احتمال اشیاء و موقعیت آنها را پیش‌بینی می‌کند
CNN سنتی YOLO شده, R-CNN YOLO, R-CNN

شناسایی در مضمون شناسایی شیء، روشهای مختلفی بسته به اینکه آیا فقط می‌خواهیم موقعیت قرارگیری شیء را پیدا کنیم یا شکل پیچیده‌تری در تصویر را شناسایی کنیم، استفاده می‌شوند. دو مورد از اصلی ترین آنها در جدول زیر به‌صورت خلاصه آورده‌ شده‌اند:

پیش‌بینی کادر محصورکننده شناسایی نقاط(برجسته)
• بخشی از تصویر که شیء در آن قرار گرفته را شناسایی می‌کند • یک شکل یا مشخصات یک شیء (مثل چشم‌ها) را شناسایی می‌کند
• موشکافانه‌تر
مرکزِ کادر $(b_x,b_y)$، ارتفاع $b_h$ و عرض $b_w$ نقاط مرجع $(l_{1x},l_{1y}),$ $...,$ $(l_{nx},l_{ny})$

نسبت هم‌پوشانی اشتراک به اجتماع نسبت هم‌پوشانی اشتراک به اجتماع، همچنین به عنوان $\textrm{IoU}$ شناخته می‌شود، تابعی‌ است که میزان موقعیت دقیق کادر محصورکننده $B_p$ نسبت به کادر محصورکننده حقیقی $B_a$ را می‌سنجد. این تابع به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

\[\boxed{\textrm{IoU}(B_p,B_a)=\frac{B_p\cap B_a}{B_p\cup B_a}}\]

نکته: همواره داریم $\textrm{IoU}\in[0,1]$. به صورت قرارداد، یک کادر محصورکننده $B_p$ را می‌توان نسبتا خوب در نظر گرفت اگر $\textrm{IoU}(B_p,B_a)\geqslant0.5$ باشد.


کادرهای محوری کادر بندی محوری روشی است که برای پیش‌بینی کادرهای محصورکننده هم‌پوشان استفاده می‌شود. در عمل، شبکه این اجازه را دارد که بیش از یک کادر به‌صورت هم‌زمان پیش‌بینی کند جایی‌که هر پیش‌بینی کادر مقید به داشتن یک مجموعه خصوصیات هندسی مفروض است. به عنوان مثال، اولین پیش‌بینی می‌تواند یک کادر مستطیلی با قالب خاص باشد حال آنکه کادر دوم، یک کادر مستطیلی محوری با قالب هندسی متفاوتی خواهد بود.


فروداشت غیربیشینه هدف روش فروداشت غیربیشینه، حذف کادرهای محصورکننده هم‌پوشان تکراریِ دسته یکسان با انتخاب معرف‌ترین‌ها است. بعد از حذف همه کادرهایی که احتمال پیش‌بینی پایین‌تر از 0.6 دارند، مراحل زیر با وجود آنکه کادرهایی باقی می‌مانند، تکرار می‌شوند:

برای یک دسته مفروض،
• گام اول: کادر با بالاترین احتمال پیش‌بینی را انتخاب کن
• گام دوم: هر کادری که $\textrm{IoU}\geqslant0.5$ نسبت به کادر پیشین دارد را رها کن


YOLO «شما فقط یک‌بار نگاه می‌کنید» (YOLO) یک الگوریتم شناسایی شیء است که مراحل زیر را اجرا می‌کند:

• گام اول: تصویر ورودی را به یک مشبک $G\times G$ تقسیم کن
• گام دوم: برای هر سلول مشبک، یک CNN که $y$ را به شکل زیر پیش‌بینی می‌کند، اجرا کن:

\[\boxed{y=\big[\underbrace{p_c,b_x,b_y,b_h,b_w,c_1,c_2,...,c_p}_{\textrm{repeated }k\textrm{ times}},...\big]^T\in\mathbb{R}^{G\times G\times k\times(5+p)}}\]
که $p_c$ احتمال شناسایی یک شیء است، $b_x,b_y,b_h,b_w$ اندازه‌های نسبی کادر محیطی شناسایی شده است، $c_1,...,c_p$ نمایش «تک‌فعال» یک دسته از $p$ دسته که تشخیص داده شده است، و $k$ تعداد کادرهای محوری است.

• گام سوم: الگوریتم فروداشت غیربیشینه را برای حذف هر کادر محصورکننده هم‌پوشان تکراری بالقوه، اجرا کن.


نکته: زمانی‌که $p_c=0$ است، شبکه هیچ شیئی را شناسایی نمی‌کند. در چنین حالتی، پیش‌بینی‌های متناظر $b_x, ..., c_p$ بایستی نادیده گرفته شوند.


R-CNN ناحیه با شبکه‌های عصبی پیچشی (R-CNN) یک الگوریتم شناسایی شیء است که ابتدا تصویر را برای یافتن کادرهای محصورکننده مربوط بالقوه قطعه‌بندی می‌کند و سپس الگوریتم شناسایی را برای یافتن محتمل‌ترین اشیاء در این کادرهای محصور کننده اجرا می‌کند.


نکته: هرچند الگوریتم اصلی به لحاظ محاسباتی پرهزینه و کند است، معماری‌های جدید از قبیل Fast R-CNN و Faster R-CNN باعث شدند که الگوریتم سریعتر اجرا شود.


تایید چهره و بازشناسایی

انواع مدل دو نوع اصلی از مدل در جدول زیر به‌صورت خلاصه آورده‌ شده‌اند:

تایید چهره بازشناسایی چهره
• فرد مورد نظر است؟
• جستجوی یک‌به‌یک
• این فرد یکی از $K$ فرد پایگاه داده است؟
• جستجوی یک‌به‌چند

یادگیری یک‌باره‌ای یادگیری یک‌باره‌ای یک الگوریتم تایید چهره است که از یک مجموعه آموزشی محدود برای یادگیری یک تابع مشابهت که میزان اختلاف دو تصویر مفروض را تعیین می‌کند، بهره می‌برد. تابع مشابهت اعمال‌شده بر روی دو تصویر اغلب با نماد $d(\textrm{image 1}, \textrm{image 2})$ نمایش داده می‌شود.


شبکه‌ی Siamese هدف شبکه‌ی Siamese یادگیری طریقه رمزنگاری تصاویر و سپس تعیین اختلاف دو تصویر است. برای یک تصویر مفروض ورودی $x^{(i)}$، خروجی رمزنگاری شده اغلب با نماد $f(x^{(i)})$ نمایش داده می‌شود.


خطای سه‌گانه خطای سه‌گانه $\ell$ یک تابع خطا است که بر روی بازنمایی تعبیه‌ی سه‌گانه‌ی تصاویر $A$ (محور)، $P$ (مثبت) و $N$ (منفی) محاسبه می‌شود. نمونه‌های محور (anchor) و مثبت به دسته یکسانی تعلق دارند، حال آنکه نمونه منفی به دسته دیگری تعلق دارد. با نامیدن $\alpha\in\mathbb{R}^+$ (به عنوان) فراسنج حاشیه، این خطا به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

\[\boxed{\ell(A,P,N)=\max\left(d(A,P)-d(A,N)+\alpha,0\right)}\]

انتقالِ سبک عصبی

انگیزه هدف انتقالِ سبک عصبی تولید یک تصویر $G$ بر مبنای یک محتوای مفروض $C$ و سبک مفروض $S$ است.


فعال‌سازی در یک لایه مفروض $l$، فعال‌سازی با $a^{[l]}$ نمایش داده می‌شود و به ابعاد $n_H\times n_w\times n_c$ است


تابع هزینه‌ی محتوا تابع هزینه‌ی محتوا $J_{\textrm{content}}(C,G)$ برای تعیین میزان اختلاف تصویر تولیدشده $G$ از تصویر اصلی $C$ استفاده می‌شود. این تابع به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

\[\boxed{J_{\textrm{content}}(C,G)=\frac{1}{2}||a^{[l](C)}-a^{[l](G)}||^2}\]

ماتریسِ سبک ماتریسِ سبک $G^{[l]}$ یک لایه مفروض $l$، یک ماتریس گرَم (Gram) است که هر کدام از عناصر $G_{kk'}^{[l]}$ میزان همبستگی کانال‌های $k$ و $k'$ را می‌سنجند. این ماتریس نسبت به فعال‌سازی‌های $a^{[l]}$ به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

\[\boxed{G_{kk'}^{[l]}=\sum_{i=1}^{n_H^{[l]}}\sum_{j=1}^{n_w^{[l]}}a_{ijk}^{[l]}a_{ijk'}^{[l]}}\]

نکته: ماتریس سبک برای تصویر سبک و تصویر تولید شده، به ترتیب با $G^{[l](S)}$ و $G^{[l](G)}$ نمایش داده می‌شوند.


تابع هزینه‌ی سبک تابع هزینه‌ی سبک $J_{\textrm{style}}(S,G)$ برای تعیین میزان اختلاف تصویر تولیدشده $G$ و سبک $S$ استفاده می‌شود. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:

\[\boxed{J_{\textrm{style}}^{[l]}(S,G)=\frac{1}{(2n_Hn_wn_c)^2}||G^{[l](S)}-G^{[l](G)}||_F^2=\frac{1}{(2n_Hn_wn_c)^2}\sum_{k,k'=1}^{n_c}\Big(G_{kk'}^{[l](S)}-G_{kk'}^{[l](G)}\Big)^2}\]

تابع هزینه‌ی کل تابع هزینه‌ی کل به صورت ترکیبی از توابع هزینه‌ی سبک و محتوا تعریف شده است که با فراسنج‌های $\alpha,\beta$, به شکل زیر وزن‌دار شده است:

\[\boxed{J(G)=\alpha J_{\textrm{content}}(C,G)+\beta J_{\textrm{style}}(S,G)}\]

نکته: مقدار بیشتر $\alpha$ مدل را به توجه بیشتر به محتوا وا می‌دارد حال آنکه مقدار بیشتر $\beta$ مدل را به توجه بیشتر به سبک وا می‌دارد.


معماری‌هایی که از ترفندهای محاسباتی استفاده می‌کنند

شبکه‌ی هم‌آوردِ مولد شبکه‌ی هم‌آوردِ مولد، همچنین با نام GANs شناخته می‌شوند، ترکیبی از یک مدل مولد و تمیزدهنده هستند، جایی‌که مدل مولد هدفش تولید واقعی‌ترین خروجی است که به (مدل) تمیزدهنده تغذیه می‌شود و این (مدل) هدفش تفکیک بین تصویر تولیدشده و واقعی است.


نکته: موارد استفاده متنوع GAN ها شامل تبدیل متن به تصویر، تولید موسیقی و تلفیقی از آنهاست.


ResNet معماری شبکه‌ی پسماند (همچنین با عنوان ResNet شناخته می‌شود) از بلاک‌های پسماند با تعداد لایه‌های زیاد به منظور کاهش خطای آموزش استفاده می‌کند. بلاک پسماند معادله‌ای با خصوصیات زیر دارد:

\[\boxed{a^{[l+2]}=g(a^{[l]}+z^{[l+2]})}\]

شبکه‌ی Inception این معماری از ماژول‌های inception استفاده می‌کند و هدفش فرصت دادن به (عملیات) کانولوشنی مختلف برای افزایش کارایی از طریق تنوع‌بخشی ویژگی‌ها است. به طور خاص، این معماری از ترفند کانولوشنی $1\times1$ برای محدود سازی بار محاسباتی استفاده می‌کند.